Nhà Hàng Cơm Niêu Sài Gòn

Nhà Hàng Cơm Niêu Sài Gòn
19 Tú Xương, Quận 7, Hồ Chí Minh